Skylt med länk till informationssida om oldarkeologiuv.

 

Örja by, 2009, förundersökning

Startsida

Kartor

Resultat

Kontakt

2010-01-19

 

 

Förundersökning i Örja by utanför Landskrona

Ett över 80 hektar stort område öster om Landskrona i Skåne kommer att förundersökas av UV under april månad. Under 2008 genomfördes en arkeologisk utredning i området som resulterade i att två stora boplatser upptäcktes. Den ena nyupptäckta boplatsen (RAÄ 34 i Örja socken) är troligen från äldre järnålder medan den andra (RAÄ 35 i Örja socken) innehåller lämningar från yngre stenålder och troligen även från järnålder. I området finns också de västra delarna av Örja medeltida bytomt (RAÄ 9 i Örja socken) med fyra av byns äldre gårdslägen, gård nr 1, 12, 16 och 20 som kommer att beröras av undersökningen.

Byn omnämns första gången i skriftliga källor år 1285. Namnet Örja är sannolikt en böjningsform av ordet origh, med betydelsen ”stenig, grusig”, bildad till substantivet ör i betydelsen ”område bestående av grus och sand”. Under medeltiden var det framförallt två adliga släkter som ägde mark och gårdar i Örja, det var släktena Saxtorp och Galen, vars ena släktgren var den berömda Hvide-ätten. År 1761 fanns det 22 gårdar i byn, varav två var gatuhus. Örja ska alltså räknas till gruppen större byar i Skåne.

Karta med ett 20-tal gårdsmarkeringar med röd och gul färg runt en grön yta som är genombruten av brunfärgade gångstigar. Utanför syns gråfärgade ytor som visar åkermark.

Utsnitt ur en äldre karta från 1761 över Örja där man ser byns gårdar i en cirkelform runt den öppna platsen med kyrkan. Utanför gårdarna syns lite av gårdarnas åkersystem. Gårdarna nr 1, 12, 20 och 16 i byns västra del kommer att beröras av undersökningen. (Under Kartor finns en större version av bilden.)

Kyrkan i Örja står mitt i byn. Den nuvarande byggdes år 1868, men på samma plats låg tidigare en romansk medeltidskyrka med långhus och kor, byggd av gråsten och tegel, samt ett tillbyggt vapenhus.

 

 

  
  

Mitt i bilden står en orange grävmaskin. Runt om syns brun åkerjord. I ett avlångt öppet schakt syns ljusa bottensand och i bakgrunden en vit huslänga och en rödfärgad gavel på ett annat hus.

Arbetsbild från schaktningen vid den arkeologiska utredningen förra hösten. Här är det området inom Örja bytomt som schaktas. Foto: Annika Knarrström. (Klicka på bilden för att se en större version.)

Byn kan ha haft en ännu tidigare kyrka i sydost, öster om gård nr 11 (prästgården) där en tidigmedeltida begravningsplats finns registrerad (RAÄ 4 i Örja socken).

Från Örja by härstammar den så kallade Örjastenen (RAÄ 3 i Örja socken). Den hittades 1867 vid rivningen av den romanska kyrkan, och tros vara en av de äldsta runstenarna i Skåne. Dess text förmedlar att en Åse reste stenen efter sin son Fri. Dessa båda personer har tillhört ett runstensresande socialt övre skikt som av flera forskare sätts i samband med en lokal markägande elit. Detta samhällsskikt anses ha haft en stor betydelse för bybildningen i Skåne under sen vikingatid i Skåne. Möjligen är det i närheten av den äldre begravningsplatsen som en eventuell storgård kan ha legat och fungerat som residens för en markägande släkt i byn.

Vid förundersökningen kommer vi att öppna upp ett antal schakt för att närmare undersöka de förhistoriska boplatserna och de äldre gårdsplatserna i byn. Vi kommer att bedöma lämningarnas omfattning, bevaringsförhållanden, datering och karaktär.

 

Upp