Skylt med länk till informationssida om oldarkeologiuv.

 

Lindängelund,
2008–2009

Startsida

Bakgrund

Kartor

Vad vill vi veta?

Loggbok

Resultat

Kontakt

2010-01-19

 

 

Yngre stenålder, järnålder och tidig medeltid i södra Malmö

Etapp 2 startar 20 april 2009

Vid Lindängelund i södra delen av Malmö planerar Malmö stad att anlägga ett nytt grön- och rekreationsområde. Området ingår i kommunens övergripande Grönplan för staden, och är en del av det så kallade Lernackestråket, som sträcker sig från Lernacken i väster till Fosie i öster.

Hela området som ska exploateras är ungefär 200 000 kvadratmeter stort. De arkeologiska undersökningarna berör ungefär 60 000 kvadratmeter av ytan, fördelade på två delområden: Öst och Väst. Förra årets undersökningar bekräftade att det finns lämningar från yngre stenålder, järnålder och tidig medeltid.

Fältarbetet genomförs under två säsonger. Den första etappen genomfördes hösten 2008, då vi undersökte område Öst. Den andra etappen, då området Väst ska grävas, börjar i april 2009 och beräknas pågå fram till midsommar.

Länk till Malmö stad och Grönplanen (extern länk, öppnas i nytt fönster). Se pdf, kapitel 10, Grön struktur – stråk och områden.

 

  

 

 

  
  

En gul grävmaskin och en gul dumper på en gröngul åker gräver och forslar bort matjord. Bakom maskinerna finns en stor jordhög.

Vy över området vid Lindängelund då undersökningen inom område Öst startade hösten 2008. I bakgrunden ses den stora matjordsdeponin och ännu längre bort i fonden höghusen i bostadsområdet Lindängen. Foto: Bo Strömberg. (Klicka på bilden för att se en större version.)

Karta över Malmö stad. Brandgula ytor markerar bebyggelse, ljusgula ytor visar öppen och odlad mark. I bildens vänstra sida syns Öresund markerat med blå färg. En röd yta i bildens nedre del visar läget för Lindängelund.

Översikt över Malmö stad, med området vid Lindängelund markerat med rött. Underlag från fastighetskartan. (Klicka på bilden för att se en större version under Kartor. Öppnas i samma fönster.)